banner1
料羅吳氏六路大厝
最後更新日期:2018.12.03
類別
古蹟
級別
縣(市)定古蹟
種類
宅第

此宅為料羅吳氏族人所興建,興建人主要往來澎湖進行貿易,於一次載白銀回鄉路上,遇上風浪不興身亡。
建築屋齡超過百年以上,實際興建年代缺乏考據資料,若根據菅蓁構材(編草梗夾泥牆)之使用,推測應為清中葉以前之建築。僅知民國三十年以前,吳氏族人於料羅未曾興建宗祠,皆將神主牌位祭祀於此屋廳堂。
民國三十六年,募捐興建宗祠。至民國三十八年國軍初至金門,借用此宅廳堂為住所,至民國四十七年八二三砲戰後,才漸撤離。為興建軍事工事,乃拆除未完成之吳氏宗祠,吳氏族人因局勢動盪,乃暫緩宗祠之興建;民國四十多年後落屋頂被宣傳彈打中兩枚造成屋瓦破壞,當時有稍微修補。至民國九十三年吳氏宗祠興建完成前,所有祭祀活動,皆於此宅進行。而廂房為吳氏家族住所,約五十至六十幾多人居住於其中,因戰爭因素,才漸搬離。目前無人居住,做為祭祀及堆放雜物使用。

公告日期
2015/10/29
公告文號
府文資字第1040084511號
公告公文
評定基準
1.具歷史、文化、藝術價值
2.各時代表現地方營造技術流派特色者
3.具稀少性,不易再現者
4.具建築史上之意義,有再利用之價值及潛力者
指定理由
1.具歷史、文化、藝術價值:為本地最大民宅,木構造精美,為料羅吳氏最早大厝,整體形制、符號形式豐富,有代表性,金門與澎湖間貿易之脈絡,亦為地區少見,具歷史、文化、藝術價值。
2.各時代表現地方營造技術流派特色者:木構架用量極多,前陟規後方面天井處有廊,構成特殊平面,顯現大木匠之巧思,木作匠藝水準極高,記錄當時匠人工藝水準。
3.具稀少性,不易再現者:建築格局為雙落帶雙陟歸(六路大厝)與雙護龍,因有六道縱向牆體與左右護龍,稱其「六路大厝」,以金門地區傳統閩南式建築比較,此建築格局宏大。其六路牆體均為穿鬪式木構造,為金門地區唯一,且木構架之地檻均係石造。
4.具建築史上之意義,有再利用之價值及潛力者:興建年代久遠,具建築史上之意義;整體格局宏大,具再利用價值及潛力。
法令依據
古蹟指定及廢止審查辦法第2條第1項第1、3、4、5款。
所在地理區域
金門縣  金湖鎮 料羅里料羅100、101號
經緯度
24.417100 118.435592
主管機關資訊
名  稱:金門縣文化局
聯絡單位:文化資產科
聯絡電話:082-325643#805
聯絡地址:金門縣金城鎮環島北路一段66號
地籍資料
土地使用分區
都市地區 其他使用區 自然村專用區
所在地地號
金門縣金湖鎮料羅段1359地號 金門縣金湖鎮料羅段1360地號 金門縣金湖鎮料羅段1362地號 金門縣金湖鎮料羅段1404-1地號 金門縣金湖鎮料羅段1405地號 金門縣金湖鎮料羅段1409地號
外觀特徵
料羅吳氏六路大厝,建築格局為雙落大厝帶雙陟歸(六路大厝)帶雙護龍。面寬29.11公尺,深20.1公尺,其雙落面寬為10.43公尺,左右陟歸面寬各相同約為3.31公尺,雙護龍面寬各相同約為6.03公尺,佔地面積606.31平方公尺(含護龍前間),面積之大為金門少見。前落屋脊為翹脊,後落屋頂為曲脊,兩側陟歸、護龍為曲脊,護龍正面規帶以水形造型呈現在地特徵;屋面屬傳統瓦作雙坡屋頂。
外觀主要裝飾於正面呈現,如水車堵(含部分泥塑)、角牌,凹壽對看堵的泥塑刻劃松、鶴、竹、鹿、蝙蝠皆表示吉祥長壽之意,牆頭有卍字彩繪;前落大式脊作上厭勝物-瓦將軍,站立於屋脊中央。
室內特徵
在內部空間上,陟歸前落房深度包含原有前廳與向寮出簷,使陟歸房之深度大於明間廳之深度;後落與攑頭之間巷頭,採用大展步的方式連接,以通架、束仔、隨、雞舌、斗拱與瓜筒承接與裝飾,其跨距尺度超出2公尺,為金門少見,具口述內部門窗數量有九十九樘,因年久失修與戰爭破有待考證。另於陟歸天井,過水廊的特殊作法,亦為地區少見。
在細部特徵上,前後落廳斗栱棟架皆精緻,在陟歸房兩側有穿鬪式附壁棟架系統,為地區唯一;後落廳立面木隔牆有精細雕刻;東西攑頭,為廚房空間,開口朝向陟歸天井,亦為地區僅見。
使用情形
祭祀、堆放雜物
現狀
1.目前無修繕紀錄。
2.祭祀,堆雜物。
應重點維護之事項
主建築之修復
所有權屬
身份 公私有 姓名/名稱
土地所有人 私有 吳子文、吳有福、吳賜美、吳蛤目、吳金國、許金鳳、吳自強
管理人使用人
身份 姓名/名稱
使用人 吳有福
管理人 吳有福
TOP 回首頁